EN SK
Návrat späť

Články

Projektový manažment – PRELOM

20.2.2015 - Ing. Marián Minárik

Projektový manažment – PRELOM
Človek na Mesiaci. Prelom. Určite jedna z najznámejších a najvýnimočnejších udalostí v dejinách. Ťažko nájsť niekoho, kto o nej ešte nepočul. Projekt Apollo. Dve slová, ale už oveľa menej známejšie. Prečo? Mnohých zaujíma skôr výsledok a nie spôsob, akým sa k nemu dopracovať.

Veľakrát cesta – spôsob – býva oveľa zaujímavejšia ako samotný cieľ. Stačí sa spýtať projektových manažérov. Pre nich je dôležitá cesta k výsledku. Na druhej strane top manažment vyžaduje a hodnotí len výsledky. Spomínam si na svoj prvý reálny projekt. Bol som súčasťou riešenia, ktoré bolo oveľa väčšie, ako som bol ja sám, oveľa väčšie, ako som si bol schopný na začiatku „cesty“ predstaviť. Projektový manažér, v tom čase aj môj priamy nadriadený, mi dal jednoznačnú úlohu: „Choď a prines mi úspory“. V tej chvíli som ani netušil, čo odo mňa chce. Bol som členom tímu veľkého optimalizačného projektu, ktorého výsledkom boli úspory, ktoré klient od projektu očakával. Cieľ bol jednoznačný. Klient vedel presne, čo chce. Našou úlohou to bolo dodať. Ako? To bol obrovský otáznik. A nielen pre mňa...

Koľko projektov takto začína? Koľko projektových manažérov ani netuší, ako dosiahnuť náročné ciele? Koľkokrát sa stane, že hľadané riešenie jednoducho neexistuje. Napriek tomu klient alebo zadávateľ projektu jednoznačne trvá na svojich požiadavkách a cieľoch. Zložité? Možno. Okrem toho ešte obmedzený rozpočet, nedostatok času a málo ľudí. Je vám to povedomé? Pridajme ešte stres a neustále sa meniace trhové podmienky. Meniace sa priority firmy a top manažment prichádza stále s novými požiadavkami. Čo platilo včera, dnes je už úplne ináč. Projektové plány – ak vôbec existujú, sú platné len v čase, keď si ich v pohodlí kancelárie pripravujeme. Je to podobné ako s novým autom – vo chvíli, keď ho kúpite, stráca svoju cenu. Tak isto sa aj projektový plán zmení, len čo projekt začneme realizovať. To je len jemne naznačená realita projektov.
Pokračovanie článku nájdete na:
http://www.commpass.sk/?run=content&id=5678&lang=sk#projektovy_manazment_prelom
 
Autor: Ing. Marián Minárik, Executive Partner, COMM-PASS

Rôzni manažéri v rôznych odvetviach, ale podobné príbehy.

21.1.2014 - Peter Balco

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOVTM
Na štvrtej konferencii BPUGTM SLOVENSKO organizovanej v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave bolo odprezentovaných opäť niekoľko zaujímavých a aktuálnych projektov. Išlo o prierezovú konferenciu, ktorá od komunikovala príbehy z oblasti IT, dopravy, e-služieb, cloud riešení tak i architektúry, múzejníctva, cestovania a charity. Hlavným posolstvom celého podujatia bolo opäť vyrozprávanie príbehov, ktoré poukázali na úspechy ako i úskalia ktorých sa museli zhostiť jednotlivci ako i celé kolektívy pri dodávke požadovaného projektu. Konferencia poukázala na skutočnosť,  že spoločnosť je obklopená mnohými výzvami ktoré je nutné riešiť a ktoré je možné transformovať do zaujímavých projektov. Výstupmi týchto iniciatív môžu byť produkty alebo služby, ktoré napomôžu pozitívne zmeniť našu spoločnosť. Nakoľko mnohé prezentácie vzbudili mimoriadnu pozornosť, tieto plánujeme v blízkej budúcnosti v širšom kontexte zaradiť na iné podujatia BPUGTM SLOVENSKO. Všetci prednášajúci súhlasili so zverejnením prezentácii, a teda tieto bude možné vzhliadnuť opakovane po registrácii  zdarma na stránke www.bpug.sk.

PRINCE 2 vs. SCRUM
Tohtoročná konferencia priniesla inováciu vo forme workshopu PRINCE 2 vs. SCRUM. Workshop bol zameraný na spoznanie výhod a možností aplikácie jednotlivých metodík.
Na workshope sa zúčastnilo viac ako 50 priaznivcom projektového riadenia. Očakávania účastníkov boli rôzne. Od pochopenia základných princípov agilnej metodiky riadenia projektov SCRUM, cez spoznanie možných oblastí využitia PRINCE 2 až po spoznanie oblastí, kde je vhodná aplikácia jednotlivých projektových metodík.   
O svoje skúsenosti s aplikáciou metodiky SCRUM sa podelil p. Michal Vallo zo spoločnosti Aguarra. Michal Vallo patrí medzi priekopníkov agilných agilných metód riadenia projektov v Čechách a na Slovensku. Peter Balco zo spoločnosti HP zdieľal s účastníkmi svoje skúsenosti s využitím metodiky PRINCE 2 na prípadovej štúdií projektu relokácie dátového centra. Peter Balco sa okrem svojej pracovnej činnosti v spoločnosti HP venuje zdieľaniu „best practices“ v oblasti riadenia projektov ako prezident združenia BPUG Slovensko.
Živá diskusia a aktívne vstupy účastníkov sa spustili najmä v záverečnej diskusii. Viacerí účastníci hľadali odpovede na otázky ako možno inovovať tradičný systém riadenia projektu aplikáciou agilných princípov. Diskusia poukázala na dôležitosť neustálej inovácie. Viacerí účastníci sa stavali skepticky k aplikácií SCRUMU ako samostatnej projektovej metodiky. Bolo náročné predstaviť si ako sa dá SCRUM aplikovať v praxi.  
Na záver sa účastníci zhodli, že najvhodnejší model aplikácie SCRUMu je v jeho kombinácií v niektorou z tradičných projektových metodík, ktoré sú postavené na princípe dodania projektových cieľov za dodržania projektového rozpočtu, termínu a plánovaných zdrojov. V praxi potvrdili tento model 3 projektový manažéri. Hlavnú časť projektu riadili využívaním nástrojov metodiky PMI resp. PRINCE 2 a na časť projektu, kde bolo potrebné prísť s návrhom nového inovatívneho riešenia použili princípy agilnej metodiky SCRUM.
Ako základné výhody SCRUMU, ktoré môžu podporiť tradičné riadenie projektov sme pomenovali:
 

 • Motiváciu a vysokú zaangažovanosť členov projektového tímu vychádzajúcu z ich skutočného záujmu pracovať na projekte
 • Každodenná zaangažovanosť klienta a užívateľa na realizácií projektu v krátkych iteráciach /sprint s konkrétnym výstupom
 • Pravidelnú a priebežnú spätnú väzbu od klienta / užívateľa výsledku projektu
Fotogaléria z konferencie je dostupná v archíve podujatí, na konci tejto stránky.

Peter Minarik, BPUG Slovensko
Peter Balco, BPUG Slovensko

Projektový manažment pre členov SOPK - 2. blok

24.1.2014 - Ing. Peter Minárik, BPUG, COMM-PASS

V druhom bloku projektového manažmentu ŠTART pre členov SOPK uskutočneného 20.1.2014 sme sa venovali ďalším princípom a nástrojom riadenia projektov.
Účastníci prišli na inšpiratívny workshop s nasledovnými očakávaniami:
 

 • Získať nové inšpirácie ako riešiť projekt
 • Spoznať základné princípy pre realizáciu úspešného projektu
 • Načerpať nové impulzy ako efektívnejšie dosahovať požadované výstupy na projektoch
 • Ako správne nastaviť komunikáciu na projekte, aby podporovala dosahovanie plánovaných cieľov
 • Podeliť sa o „best practices“ a spoznať nových ľudí
Vzhľadom na to, že na 2. bloku workshopu sa zúčastnili aj ľudia, ktorí neboli na úvodnej časti, venovali sme sa aj sumarizácií 1 bloku, ktorá bola zameraná na inicializačnú fázu projektu. Jednotlivé kroky incializácie projektu znázorňuje obrázok.


Zamerali sme sa na analýzu stakeholderov projektu a definovali sme postup ako predchádzať problémom na projekte a proaktívnym prístupom a dôsledným plánovaním.
Ako riadiť stakeholdrov? Teda tých, čo môžu pozitívne, alebo negatívne vplývať na náš projekt? V prvom kroku ich musíme identifikovať. Potom pochopiť ich skutočný zámer, ako sa postavia k projektu. Či sa budú náš projekt podporovať, alebo sa ho budú snažiť sabotovať a prinášať prekážky. Cieľom je nájsť riešenia ako ovplyvniť stakeholdrov tak, aby projekt podporovali, alebo aspoň nebránili v jeho napredovaní. K tomuto je potrebné vypracovať si konkrétny plán a mať jasnú stratégiu.
Správne pochopenie, vyjasnenie a vzájomné odsúhlasenie si požiadaviek klienta na projekt vyústi do jasne definovaných cieľov a ne-cieľov projektu.
Projektový trojuholník spolu s cieľmi a ne-cieľmi definuje ohraničenia projektu. Obsah trojuholníka definuje aký je výstup projektu a jeho požadovanú kvalitu. Každá strana trojuholníka symbolizuje projektové obmedzenia. Teda čas, ktorý máme na realizáciu projektu, aké máme k dispozícií zdroje. Cez ľudí, potrebné technické zabezpečenie, zariadenia, stroje až po materiál. Tretím ohraničením projektu sú náklady na realizáciu projektu.

Na záver sme si na praktickom príklade inštalácie softwaru vo firme ukázali ako vzniká srdce projektu – Hlavný plán prác ( Work breakdown structure - WBS).
HLAVNÝ PLÁN PRÁC je hierarchická štruktúra práce, ktorá musí byť na projekte vykonaná, aby sa dosiahol cieľ projektu a dodali sa potrebné výstupy. Projektovému manažérovi slúži tento nástroj na plánovanie projektu na jeho začiatku. Počas realizácie projektu je Hlavný plán prác používaný na jeho riadenie a sledovanie progresu projektu.

Účastníci ocenili spoznanie princípu ako postupovať pri rozdrobení cieľov projektu na projektové fázy, pracovné balíky až na jednotlivé úlohy.
Tešíme sa na 3 blok workshopu, ktorý sa bude realizovať dňa 3.3.2014. Tento blok bude zameraný na plánovanie času na projekte, vysvetlíme si princíp fungovania Ganttovho diagramu. Budeme sa venovať plánovaniu zdrojov na projekte a zameriame sa aj na efektívne projektové porady počas riadenia projektu. Okrajovo si definujeme čo je riziko na projekte a rozdebatujeme možnosti jeho eliminácie. Registrácia je možná na stránke: http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/30/


Ing. Peter Minarik, BPUG Slovensko, COMM-PASS

 

Projektový manažment pre členov SOPK - 1. blok

27.11.2013 - Ing. Peter Minárik, BPUG, COMM-PASS

Projektový manažment pre členov SOPK

V rámci svojich aktivít sa združenie projektových manažérov BPUG Slovensko aktívne venuje aj podpore podnikateľského prostredia.   V spolupráci s Bratislavskou pobočnou SOPK (Slovenská obchodná priemyselná komora) realizuje BPUG workshopy zamerané na aplikáciu projektového manažmentu.
Workshop realizuje spoločnosť COMM-PASS a je rozdelený na 3 blokov. Účastníci si osvoja základné princípy a nástroje riadenia projektov. Vymenia si medzi sebou skúsenosti.  Práve na takýchto stretnutiach , kde sa stretnú podnikatelia z rôznych oblastí je šanca, že sa inšpirujete vyššia.
Aké boli očakávania účastníkov?

 • Čo je projekt a čo je projektový manažment?
 • Ako efektívne plánovať projekt?
 • Ako riešiť krízové situácie?
 • Ako využiť maximálne využiť dostupné časové zdroje?
 • Aký je rozdiel medzi projektový manažmentom a „písaním europrojektov“
 • Ako riadiť projekt a riešiť vyťaženosť ľudí na projekte?
V prvom bloku si účastníci vyjasnili pojem projekt a projektový manažment. Projekt je postupnosť jedinečných, komplexných a navzájom prepojených aktivít a činností, ktoré majú jeden cieľ a musia byť vykonané a dokončené v určitom čase, v rámci určeného rozpočtu a podľa požadovaných kritérií
 Jednou zo základných otázok mnohých ľudí je, prečo sa vôbec venovať projektovému riadeniu a projektom? Nie je to len administratíva a zbytočné papiere a tabuľky navyše?
Práve správna odpoveď na túto otázku je veľmi dôležitá pre vhodnú aplikáciu projektového manažmentu. Projekty sú len spôsob ako dosahovať výsledky efektívnejšie a ako sa dokázať prispôsobiť požiadavkám neustále sa meniaceho trhu.  Práca, ktorá sa robí na projektoch, by musela byť urobená aj v štandardnej líniovej organizačnej štruktúre, nejedná sa o prácu navyše.
Produktový cyklus sa skracuje, zákazníci vyžadujú náročnejšie a komplexnejšie produkty s služby. Na každodenný   firemný život má obrovský vplyv globalizácia, silný dôraz sa kladie na efektivitu a využitie zdrojov. Všetky tieto fakty smerujú tomu, že firmy hľadajú spôsob, ako udržať krok s konkurenciou.  Účastníci svojimi skúsenosťami potvrdili, že v dnešnej dobe je zrealizovaný projekt  už štandard. Ak chce podnikateľ uspieť na trhu musí byť efektívnejší ako konkurencia. Musí byť schopný ponúkať produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou. Riadenie projektov podľa štandardnej metodiky a jasných postupov prináša cielené výsledky.
Spoločne sme sa pozreli na projekt v súvislostiach a definovali sme hranice a súvislosti projektu. Každý projekt sa začína oveľa skôr ako je na stole projektové zadanie. Dôležitosť pred-projektovej fázy každého projektu je v jeho inicializácií a spoznania situácie na trhu. Identifikovanie projektových potrieb. Definovanie biznis významu projektu nám určuje aký je projekt dôležitý pre firmu a ako jeho výsledky vplývajú na výsledok firmy. To následne určuje akú dáme projektu prioritu a koľko mu budeme venovať energie a zdrojov.  Zamerali sme sa na praktické príklady analýzy stakeholdrov a jej využitie v každodennej praxi.  Účastníci krok po kroku získavajú prehľad o tom, ako riadiť projekt od jeho začiatku až po ukončenie projektu. Jedná sa o zoznam aktivít, ktoré treba vykonať na každom projekte. Nasledujúci obrázok znázorňuje projektový cyklus.


 
Viacerí účastníci prispeli do debaty svojimi skutočnými príkladmi z praxe. Kto chcel, dostal odpovede na svoje otázky. Spoločným menovateľom workshopu bola atraktívna myšlienka: „ako riešiť náročné úlohy efektívnejšie a ako obstáť v dnešnej náročnej dobe.“
 
Ing. Peter Minárik, BPUG, COMM-PASS
 
 
Fotoreportáž z podujatia
 

Prečo riešiť ochranu osobných údajov projektovo?

13.1.2014 - Erika Slivová

Ochrana osobných údajov. Tieto slová rezonujú majiteľom a manažérom firiem v ušiach dnes oveľa viacej ako doteraz. Vyplýva to z aktuálnej situácie, ktorú prináša realita zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 428/2002 Z. z. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013 a spolu s novými vyhláškami a metodickými usmerneniami by mal priniesť do manipulácie s osobnými údajmi a do ich ochrany jasné zodpovednosti a požiadavky.
 

Prečo ochranu osobných údajov riešiť projektovo?

 • Ochrana osobných údajov sa týka veľkého počtu zamestnancov.
 • Projekt ochrany osobných údajov je komplexná problematika celej firmy.
 • Ide o náročný a dynamický projekt.
 • Zákon prináša nový pohľad na ochranu osobných údajov a jeho dosah je širší ako doteraz.
 • Existujú jasne stanovené termíny a zodpovednosti vo firme.
 • Vyššia prehľadnosť v procese implementácie.
 • Vyššia dôslednosť a systematická schopnosť dodržiavania povinností.
BPUG  za spolupráce s časopisom ZISK radí, ako zostaviť projektový plán na zosúladenie požiadaviek zákona:
http://www.manazerskecentrum.sk/clanok-blogu/preco-riesit-ochranu-osobnych-udajov-projektovo-2.htm

Blogujeme na:
http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-blogu/preco-riesit-ochranu-osobnych-udajov-projektovo.htm

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: