EN SK
Návrat späť

Projektový manažment pre členov SOPK - 1. blok

Projektový manažment pre členov SOPK

V rámci svojich aktivít sa združenie projektových manažérov BPUG Slovensko aktívne venuje aj podpore podnikateľského prostredia.   V spolupráci s Bratislavskou pobočnou SOPK (Slovenská obchodná priemyselná komora) realizuje BPUG workshopy zamerané na aplikáciu projektového manažmentu.
Workshop realizuje spoločnosť COMM-PASS a je rozdelený na 3 blokov. Účastníci si osvoja základné princípy a nástroje riadenia projektov. Vymenia si medzi sebou skúsenosti.  Práve na takýchto stretnutiach , kde sa stretnú podnikatelia z rôznych oblastí je šanca, že sa inšpirujete vyššia.
Aké boli očakávania účastníkov?
  • Čo je projekt a čo je projektový manažment?
  • Ako efektívne plánovať projekt?
  • Ako riešiť krízové situácie?
  • Ako využiť maximálne využiť dostupné časové zdroje?
  • Aký je rozdiel medzi projektový manažmentom a „písaním europrojektov“
  • Ako riadiť projekt a riešiť vyťaženosť ľudí na projekte?
V prvom bloku si účastníci vyjasnili pojem projekt a projektový manažment. Projekt je postupnosť jedinečných, komplexných a navzájom prepojených aktivít a činností, ktoré majú jeden cieľ a musia byť vykonané a dokončené v určitom čase, v rámci určeného rozpočtu a podľa požadovaných kritérií
 Jednou zo základných otázok mnohých ľudí je, prečo sa vôbec venovať projektovému riadeniu a projektom? Nie je to len administratíva a zbytočné papiere a tabuľky navyše?
Práve správna odpoveď na túto otázku je veľmi dôležitá pre vhodnú aplikáciu projektového manažmentu. Projekty sú len spôsob ako dosahovať výsledky efektívnejšie a ako sa dokázať prispôsobiť požiadavkám neustále sa meniaceho trhu.  Práca, ktorá sa robí na projektoch, by musela byť urobená aj v štandardnej líniovej organizačnej štruktúre, nejedná sa o prácu navyše.
Produktový cyklus sa skracuje, zákazníci vyžadujú náročnejšie a komplexnejšie produkty s služby. Na každodenný   firemný život má obrovský vplyv globalizácia, silný dôraz sa kladie na efektivitu a využitie zdrojov. Všetky tieto fakty smerujú tomu, že firmy hľadajú spôsob, ako udržať krok s konkurenciou.  Účastníci svojimi skúsenosťami potvrdili, že v dnešnej dobe je zrealizovaný projekt  už štandard. Ak chce podnikateľ uspieť na trhu musí byť efektívnejší ako konkurencia. Musí byť schopný ponúkať produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou. Riadenie projektov podľa štandardnej metodiky a jasných postupov prináša cielené výsledky.
Spoločne sme sa pozreli na projekt v súvislostiach a definovali sme hranice a súvislosti projektu. Každý projekt sa začína oveľa skôr ako je na stole projektové zadanie. Dôležitosť pred-projektovej fázy každého projektu je v jeho inicializácií a spoznania situácie na trhu. Identifikovanie projektových potrieb. Definovanie biznis významu projektu nám určuje aký je projekt dôležitý pre firmu a ako jeho výsledky vplývajú na výsledok firmy. To následne určuje akú dáme projektu prioritu a koľko mu budeme venovať energie a zdrojov.  Zamerali sme sa na praktické príklady analýzy stakeholdrov a jej využitie v každodennej praxi.  Účastníci krok po kroku získavajú prehľad o tom, ako riadiť projekt od jeho začiatku až po ukončenie projektu. Jedná sa o zoznam aktivít, ktoré treba vykonať na každom projekte. Nasledujúci obrázok znázorňuje projektový cyklus.


 
Viacerí účastníci prispeli do debaty svojimi skutočnými príkladmi z praxe. Kto chcel, dostal odpovede na svoje otázky. Spoločným menovateľom workshopu bola atraktívna myšlienka: „ako riešiť náročné úlohy efektívnejšie a ako obstáť v dnešnej náročnej dobe.“
 
Ing. Peter Minárik, BPUG, COMM-PASS
 
 
Fotoreportáž z podujatia
 
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: