EN SK
Návrat späť

Projektový manažment pre členov SOPK - 2. blok

V druhom bloku projektového manažmentu ŠTART pre členov SOPK uskutočneného 20.1.2014 sme sa venovali ďalším princípom a nástrojom riadenia projektov.
Účastníci prišli na inšpiratívny workshop s nasledovnými očakávaniami:
 
  • Získať nové inšpirácie ako riešiť projekt
  • Spoznať základné princípy pre realizáciu úspešného projektu
  • Načerpať nové impulzy ako efektívnejšie dosahovať požadované výstupy na projektoch
  • Ako správne nastaviť komunikáciu na projekte, aby podporovala dosahovanie plánovaných cieľov
  • Podeliť sa o „best practices“ a spoznať nových ľudí
Vzhľadom na to, že na 2. bloku workshopu sa zúčastnili aj ľudia, ktorí neboli na úvodnej časti, venovali sme sa aj sumarizácií 1 bloku, ktorá bola zameraná na inicializačnú fázu projektu. Jednotlivé kroky incializácie projektu znázorňuje obrázok.


Zamerali sme sa na analýzu stakeholderov projektu a definovali sme postup ako predchádzať problémom na projekte a proaktívnym prístupom a dôsledným plánovaním.
Ako riadiť stakeholdrov? Teda tých, čo môžu pozitívne, alebo negatívne vplývať na náš projekt? V prvom kroku ich musíme identifikovať. Potom pochopiť ich skutočný zámer, ako sa postavia k projektu. Či sa budú náš projekt podporovať, alebo sa ho budú snažiť sabotovať a prinášať prekážky. Cieľom je nájsť riešenia ako ovplyvniť stakeholdrov tak, aby projekt podporovali, alebo aspoň nebránili v jeho napredovaní. K tomuto je potrebné vypracovať si konkrétny plán a mať jasnú stratégiu.
Správne pochopenie, vyjasnenie a vzájomné odsúhlasenie si požiadaviek klienta na projekt vyústi do jasne definovaných cieľov a ne-cieľov projektu.
Projektový trojuholník spolu s cieľmi a ne-cieľmi definuje ohraničenia projektu. Obsah trojuholníka definuje aký je výstup projektu a jeho požadovanú kvalitu. Každá strana trojuholníka symbolizuje projektové obmedzenia. Teda čas, ktorý máme na realizáciu projektu, aké máme k dispozícií zdroje. Cez ľudí, potrebné technické zabezpečenie, zariadenia, stroje až po materiál. Tretím ohraničením projektu sú náklady na realizáciu projektu.

Na záver sme si na praktickom príklade inštalácie softwaru vo firme ukázali ako vzniká srdce projektu – Hlavný plán prác ( Work breakdown structure - WBS).
HLAVNÝ PLÁN PRÁC je hierarchická štruktúra práce, ktorá musí byť na projekte vykonaná, aby sa dosiahol cieľ projektu a dodali sa potrebné výstupy. Projektovému manažérovi slúži tento nástroj na plánovanie projektu na jeho začiatku. Počas realizácie projektu je Hlavný plán prác používaný na jeho riadenie a sledovanie progresu projektu.

Účastníci ocenili spoznanie princípu ako postupovať pri rozdrobení cieľov projektu na projektové fázy, pracovné balíky až na jednotlivé úlohy.
Tešíme sa na 3 blok workshopu, ktorý sa bude realizovať dňa 3.3.2014. Tento blok bude zameraný na plánovanie času na projekte, vysvetlíme si princíp fungovania Ganttovho diagramu. Budeme sa venovať plánovaniu zdrojov na projekte a zameriame sa aj na efektívne projektové porady počas riadenia projektu. Okrajovo si definujeme čo je riziko na projekte a rozdebatujeme možnosti jeho eliminácie. Registrácia je možná na stránke: http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/30/


Ing. Peter Minarik, BPUG Slovensko, COMM-PASS

 
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: