EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ SMART „D I S R U P C I A“

4.5.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 
Výzva na predkladanie príspevkov
 
Vážení členovia, sympatizanti BPUG™ SLOVENSKO,
 
dňa 5. 6. 2020 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Centrom pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave usporiada v poradí desiatu konferenciu pod názvom:
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™
SMART „D I S R U P C I A“
 
Zámerom podujatia, formou prednášok a panelových diskusií je zdieľanie praktických skúseností a názorov na aktuálne témy týkajúce sa :
 
S-M-A-R-T pre mestá a obce, riešenia pre služby, priemysel a vzdelávanie
 
Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše praktické skúsenosti na uvedenú tému, zašlite svoje anotácie na adresu peter.balco@bpug.sk do 13. 5. 2020.
Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno autorov, meno prezentujúceho a krátku anotáciu, cca 30 slov v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny.
Predkladané návrhy budú posúdené podľa tematického zamerania tak, aby bol naplnený obsah konferencie ako aj pestrosť príspevkov. O ich formálnom schválení budú autori informovaní. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na cca 20 minút. Kompletné príspevky (ppt, pptx konvertované do PDF súboru) musia byť odovzdané do 3. 6. 2019.
 
Tohtoročná konferencia reflektuje na situáciu v spoločnosti, a teda konferenčné príspevky budú prezentované prostredníctvom virtuálnych nástrojov.
Autori nebudú honorovaní  a súhlasia  so zverejnením prezentácie na www.bpug.sk a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
 
S pozdravom,
 
Peter Balco, PM podujatia

V i r t u á l n a r e a l i t a v p r a x i

20.4.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Vážená pani, vážený pán,

 

To čo bolo ešte nedávno doménou počítačových hier, respektíve drahých trenažérov sa dnes postupne dostáva do bežnej praxe. Poďte sa pozrieť aké je využitie virtuálnej realita v praxi a aká je jej budúcnosť. Dňa  20.  apríla  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú pracovný seminár pod názvom:

 

V i r t u á l n a   r e a l i t a   v   p r a x i
 

 

Podujatie sa uskutoční prostredníctvom virtuálneho prístupu. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti nasadenia virtuálnej reality v praxi. 

Program podujatia:

17:00 - 17:10   Otvorenie podujatia

17:10 - 17:50  Vladimír Broniš,  Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava:

Nasadenie virtuálnej reality v priemysle  a vo vzdelávaní

17:50 - 18:30  Mário Šotter, Dominik Demeter; Novitech a.s., Košice:

Praktická ukážka využitia AR/VR v priemysle, prepojenie ponúkaného riešenia s Cloudovým hosťovaním, riešenie I3D

18:30 - 19:30    Diskusia

 

Registrácia:  nevyžaduje sa

 

Poďakovanie: Ďakujeme sponzorom a podporovateľom BPUG™ SLOVENSKO za možnosť usporiadať tento seminár.

 

Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohoto podujatia. Na podujatí budeme natáčať prezentáciu.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Peter Balco,

Projektový manažér podujatia

 


I N O V A Č N Ý S E M I N Á R

3.2.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení študenti, záujemci o inovácie,
 
dňa  28.  Februára  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú:
 

 I N O V A Č N Ý   S E M I N Á R
 
Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu  Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava,  4. poschodie, miestnosť č.14. Cieľom podujatia je poskytnutie inovačného poradenstva praktických skúseností s tvorbou inovácií.
 
Program podujatia:
8:15 - 8:30    Otvorenie podujatia
8:30 - 12:00    Branislav Šulgan;  Slovenská inovačná a energetická agentúra: Inovačný workshop - Zvyšujeme inovačnú výkonnosť!
12:00 - 12:30    Prestávka
12:30 - 14:00    Peter Balco; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave:  Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných Úloh
 
Registrácia:  Inovačný seminár
Poplatok: Zdarma
 
Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom  tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohto podujatia. Na podujatí budeme fotografovať.

Pozvánka na konferenciu

23.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážená pani, vážený pán,

 
občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú 24. až 25. október 2019, ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline pri Terchovej (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk) pod názvom:
 
 
Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií
 
SMART evolúcia
 
 
Podujatie je organizované pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD..
 
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 4. ročník konferencie, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí, lebo prostredníctvom Záväznej prihlášky.


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA

Prílohy:

Buletín konferencie
Záväzná prihláška
Pozvánka na konferenciuProgresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií - SMART evolúcia

10.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážený partner,

v dňoch 24. a 25. 10. 2019 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk), pod názvom:
 
Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

pričom konferencia bude tentoraz zameraná na SMART evolúciu v nasledovných oblastiach:

- podnikové procesy, produkty a služby, ich aplikácia v praxi,
- vzdelávanie a jeho inovatívne formy,
- ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť.


Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti, a hlavne praktické skúsenosti, zašlite svoje anotácie organizátorom tohto podujatia a zároveň zástupcom programového výboru na adresy: peter.balco@bpug.sk a jan.sabol@sapria.sk najneskôr do 9. 9. 2019. Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno(á) autora(ov), meno(á) prezentujúceho(ich) a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predložené návrhy budú posúdené podľa tematických okruhov tak, aby bol naplnený obsah podujatia, ako i pestrosť príspevkov, pričom, v termíne do 11. 9. 2019 budú vybraté vhodné príspevky. O ich formálnom schválení budú jednotliví autori informovaní e-mailom. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na 30 minút, vrátane krátkej diskusie.
Autori odsúhlasených príspevkov zašlú svoje kompletné vystúpenia (formát ppt alebo pdf) najneskôr do 23. 10. 2019.

Výstupmi z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči, v ktorom účastníci konferencie môžu publikovať odborné články. Tieto príspevky je nutné v požadovanej šablóne zaslať do 20. 10. 2019. Autori nebudú honorovaní, sú oslobodení od platenia účastníckeho poplatku na konferenciu (len jeden za každý príspevok). Žiadame autorov, aby pri zaslaní svojho príspevku v texte e-mailu prejavili súhlas so zverejnením svojho príspevku a so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú výlučne využívané v rámcu
tejto konferencie a tvorbe zborníka. Počas konferencie budú účastníci fotografovaní a bude vytvorený video záznam z ich prezentácií.

Prílohy:

Vzor prihlášky príspevku

Partnerom


https://www.bpug.sk/File/files/eventy/_up_Vyzva_partnerom_Boboty_2019_Vratna_dolina.pdf


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA


 

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: