EN SK
Návrat späť

Vízia združenia BPUG

Byť vodcom v kľúčových odborných oblastiach projektového riadenia

Združenie BPUG Slovensko svojou činnosťou ponúka svojim členom aj odbornej verejnosti:
  1. komplexný pohľad na oblasť riadenia projektov
  2. najmodernejšie metodiky pre oblasť riadenia projektov
  3. profesionálne podujatia a aktivity pre oblasť projektov
A to nielen na národnej ale aj na medzinárodnej úrovni.

Stať sa autoritou v oblasti rozvoja projektového manažmentu na Slovensku

BPUG Slovensko bude svojimi aktivitami vytvárať priestor pre svojich členov aj odbornú verejnosť na budovanie rešpektovaných sociálnych a komunikačných sietí medzi profesionálmi v oblasti projektového riadenia na národnej úrovni.

Stať sa odbornou autoritou pre projektových manažérov na Slovensku

Činnosť BPUG Slovensko je strategicky postavená na profesionálnom správaní, vzájomnom rešpekte a rovnosti členov ako aj na vysokej kvalite a odbornosti našich členov.

Stať sa kľúčovým partnerom pre odborné skupiny a profesné združenia na Slovensku

Za účelom zdieľania informácií a výmeny skúseností chceme spolupracovať aj s príbuznými profesnými združeniami v oblasti projektového riadenia na Slovensku (SPPR) ale aj na medzinárodnej úrovni (PMI a pod.).

Stať sa kľúčovým partnerom pre odborné skupiny a profesné združenia v Európe a vo svete

Chceme spolupracovať s partnerskými organizáciami BPUG na celom svete - na tejto platforme chceme vybudovať efektívny a rešpektovaný komunikačný kanál medzi odbornou verejnosťou a autoritami APMG a TSO pre oblasť metodík OGC ale rovnako chceme uskutočňovať a rozvíjať spoluprácu aj v oblasti ostatných svetových modelov a prístupov.
V neposlednom rade chceme vytvoriť sociálny a komunikačný network s ostatnými profesnými a odbornými združeniami a komorami - či už na lokálnej alebo aj medyinárodnej úrovni - itSMF, ISACA, SASIB, SSK, SSSI, SAPRIA, a pod.
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: