EN SK
Návrat späť

Misia združenia BPUG

Združujeme odborníkov v oblasti projektového manažmentu

BPUG Slovensko je profesné občianske  združenie vytvorené v súlade s platnou legislatívou SR. Členom združenia sa môže stať každý občan SR, resp. osoba trvalo žijúca na území SR, ktorá potvrdí súhlas so stanovami, etickým kódexom a splní aj ostatné podmienky členstva. Združenie je primárne orientované na fyzické osoby, ktoré sa profesionálne a aktívne venujú projektovému manažmentu - či už na strane dodávateľa, zákazníka alebo ako tréneri, kouči alebo manažéri.

Vytvárame aktívny priestor pre odborný rast svojich členov

BPUG Slovensko priamo organizuje podujatia pre svojich členov ale aj pre odbornú verejnosť mimo združenia so zameraním na odborný rast a zvyšovanie odbornosti v oblasti projektového manažmentu. Jedná sa najmä o organizovanie seminárov, prednášok, školení, konferencií, workshopov ale aj publikačnú činnosť, spoluprácu s akademickými inštitúciami ako aj s orgánmi štátnej správy. Združenie všetky uvedené aktivity realizuje systematicky s aktívnym zapojením všetkých svojich členov.

Vytvárame aktívny priestor pre networking a zdieľanie informácií

V súlade so stanovami a s etickým kódexom pôsobí združenie ako priestor pre vykonávanie nekomerčných aktivít jednotlivých svojich členov - akékoľvek komerčné aktivity členov vnútri združenia nie sú podporované. Rovnako je striktne vylúčené jednostranné zvýhodňovanie ako aj prejavy diskriminácie členov združenia. Všetci členovia združenia vykonávajú svoje aktivity na báze slobodného rozhodnutia a na princípoch kooperácie a vzájomného partnerstva. Poskytovanie a sprístupňovanie relevantných informácií členom združenia je prirodzený benefit vyplývajúci z členstva.

Uplatňujeme medzinárodne uznávané štandardy na lokálnej úrovni

Okrem celej skupiny štandardov a modelov OGC (PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MOP, ITIL, ...) združenie podporuje aj implementáciu a správne používanie ostatných metodík a modelov s cieľom zvyšovať efektivitu a profesionalitu projektového manažmentu na Slovensku. K tomu smerujú n alokálnej úrovni všetky aktivity a činnosti združenia.

Uplatňujeme medzinárodne uznávané štandardy na medzinárodnej úrovni

Na medzinárodnej úrovni predstavuje BPUG Slovensko rovnocenného a plnohodnotného partnera všetkým existujúcim obdobným združeniam a organizáciám či už na európskej alebo celosvetovej úrovni. BPUG Slovensko resprezentuje a vyjadruje názory slovenskej odbornej verejnosti v takýchto medzinárodných koreláciách a zároveň podporuje transfer svetovo akceptovaných prístupov a modelov na územie Strednej Európy a Slovenskej republiky.
Tlačiť
BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: