EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

I N O V A Č N Ý S E M I N Á R

3.2.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení študenti, záujemci o inovácie,
 
dňa  28.  Februára  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú:
 

 I N O V A Č N Ý   S E M I N Á R
 
Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu  Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava,  4. poschodie, miestnosť č.14. Cieľom podujatia je poskytnutie inovačného poradenstva praktických skúseností s tvorbou inovácií.
 
Program podujatia:
8:15 - 8:30    Otvorenie podujatia
8:30 - 12:00    Branislav Šulgan;  Slovenská inovačná a energetická agentúra: Inovačný workshop - Zvyšujeme inovačnú výkonnosť!
12:00 - 12:30    Prestávka
12:30 - 14:00    Peter Balco; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave:  Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných Úloh
 
Registrácia:  Inovačný seminár
Poplatok: Zdarma
 
Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom  tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohto podujatia. Na podujatí budeme fotografovať.

Pozvánka na konferenciu

23.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážená pani, vážený pán,

 
občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú 24. až 25. október 2019, ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline pri Terchovej (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk) pod názvom:
 
 
Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií
 
SMART evolúcia
 
 
Podujatie je organizované pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD..
 
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 4. ročník konferencie, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí, lebo prostredníctvom Záväznej prihlášky.


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA

Prílohy:

Buletín konferencie
Záväzná prihláška
Pozvánka na konferenciuProgresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií - SMART evolúcia

10.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážený partner,

v dňoch 24. a 25. 10. 2019 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk), pod názvom:
 
Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

pričom konferencia bude tentoraz zameraná na SMART evolúciu v nasledovných oblastiach:

- podnikové procesy, produkty a služby, ich aplikácia v praxi,
- vzdelávanie a jeho inovatívne formy,
- ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť.


Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti, a hlavne praktické skúsenosti, zašlite svoje anotácie organizátorom tohto podujatia a zároveň zástupcom programového výboru na adresy: peter.balco@bpug.sk a jan.sabol@sapria.sk najneskôr do 9. 9. 2019. Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno(á) autora(ov), meno(á) prezentujúceho(ich) a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predložené návrhy budú posúdené podľa tematických okruhov tak, aby bol naplnený obsah podujatia, ako i pestrosť príspevkov, pričom, v termíne do 11. 9. 2019 budú vybraté vhodné príspevky. O ich formálnom schválení budú jednotliví autori informovaní e-mailom. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na 30 minút, vrátane krátkej diskusie.
Autori odsúhlasených príspevkov zašlú svoje kompletné vystúpenia (formát ppt alebo pdf) najneskôr do 23. 10. 2019.

Výstupmi z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči, v ktorom účastníci konferencie môžu publikovať odborné články. Tieto príspevky je nutné v požadovanej šablóne zaslať do 20. 10. 2019. Autori nebudú honorovaní, sú oslobodení od platenia účastníckeho poplatku na konferenciu (len jeden za každý príspevok). Žiadame autorov, aby pri zaslaní svojho príspevku v texte e-mailu prejavili súhlas so zverejnením svojho príspevku a so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú výlučne využívané v rámcu
tejto konferencie a tvorbe zborníka. Počas konferencie budú účastníci fotografovaní a bude vytvorený video záznam z ich prezentácií.

Prílohy:

Vzor prihlášky príspevku

Partnerom


https://www.bpug.sk/File/files/eventy/_up_Vyzva_partnerom_Boboty_2019_Vratna_dolina.pdf


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA


 

Konferencia - PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

27.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 

P O Z V Á N K A


Vážená pani, vážený pán,
 
Dňa 25.4.2019 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí ôsmu konferenciu pod názvom
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

Digitálna   D  I  S  R  U  P  C  I  A

 
 
Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť osláv 100. výročia zalozenia Univerzity Komenského v Bratislave Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš,PhD.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 8. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde
nájdete všetky informácie o podujatí.
 
Účastníci konferencie svojou účasťou môžu získať 5.5 PDU.


Registrácia

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2019.pdf

Vstupné:
Študenti:10€,  Ostatní: 50€,  Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zadarmo
 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Peter Balco
peter.balco@bpug.sk
PM podujatia


      

I N V I T A T I O N - Project management in digital environment

12.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 

Dear students, teachers and project manager professionals,

             on March 28th, 2019 at 3PM in room 14, 4th floor, Odbojárov 10, Bratislava BPUG™ SLOVENSKO, in cooperation with the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava, is organizing workshop titled
 
Project management in digital environment

The purpose of the event, in the form of lectures and discussions, is to share the best practice and practical experiences from experts to academic environment and to promote close cooperation of universities with external organizations.

The event is supported by the Vice-Dean for Education doc. Ing. Ján Papulom, PhD.
 
Agenda of workshop:

15:00 - 15:15    Ján Papula; Faculty of Management at Comenius University in Bratislava: Welcome Innovations at Faculty of Management

15:15 - 15:45    Anna Pilková; Faculty of Management at Comenius University in Bratislava:
Faculty of Management and International Research Projects in Entrepreneurship.

15:45 - 16:15    Peter Balco; Atos IT Solutions and Services, s. r. o.:
Innovations in Project Management

16:15 - 16:45    Michal Mühl; Slovak Innovation and Energy Agency - inovujme.sk:
Make Innovation Great Again!

16:45 - 17:15    Peter Linhardt; FineSoft, s.r.o.:
IT Tools for Projects Management in Digital Time

17:15 – 18:00    Discussion and refreshment
 
Registration: by e-mail to address: martina.drahosova@bpug.sk,

or on the link: Podujatia - kalendár, zoznam


Event is free of charge for all participants, but registration is required!!!
 

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: