EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

V i r t u á l n a r e a l i t a v p r a x i

20.4.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Vážená pani, vážený pán,

 

To čo bolo ešte nedávno doménou počítačových hier, respektíve drahých trenažérov sa dnes postupne dostáva do bežnej praxe. Poďte sa pozrieť aké je využitie virtuálnej realita v praxi a aká je jej budúcnosť. Dňa  20.  apríla  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaného výskumu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú pracovný seminár pod názvom:

 

V i r t u á l n a   r e a l i t a   v   p r a x i
 

 

Podujatie sa uskutoční prostredníctvom virtuálneho prístupu. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti nasadenia virtuálnej reality v praxi. 

Program podujatia:

17:00 - 17:10   Otvorenie podujatia

17:10 - 17:50  Vladimír Broniš,  Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava:

Nasadenie virtuálnej reality v priemysle  a vo vzdelávaní

17:50 - 18:30  Mário Šotter, Dominik Demeter; Novitech a.s., Košice:

Praktická ukážka využitia AR/VR v priemysle, prepojenie ponúkaného riešenia s Cloudovým hosťovaním, riešenie I3D

18:30 - 19:30    Diskusia

 

Registrácia:  nevyžaduje sa

 

Poďakovanie: Ďakujeme sponzorom a podporovateľom BPUG™ SLOVENSKO za možnosť usporiadať tento seminár.

 

Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohoto podujatia. Na podujatí budeme natáčať prezentáciu.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Peter Balco,

Projektový manažér podujatia

 


I N O V A Č N Ý S E M I N Á R

3.2.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážení študenti, záujemci o inovácie,
 
dňa  28.  Februára  2020  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave  v spolupráci Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a BPUG™ SLOVENSKO usporiadajú:
 

 I N O V A Č N Ý   S E M I N Á R
 
Podujatie sa uskutoční na Fakulte managementu  Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava,  4. poschodie, miestnosť č.14. Cieľom podujatia je poskytnutie inovačného poradenstva praktických skúseností s tvorbou inovácií.
 
Program podujatia:
8:15 - 8:30    Otvorenie podujatia
8:30 - 12:00    Branislav Šulgan;  Slovenská inovačná a energetická agentúra: Inovačný workshop - Zvyšujeme inovačnú výkonnosť!
12:00 - 12:30    Prestávka
12:30 - 14:00    Peter Balco; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave:  Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných Úloh
 
Registrácia:  Inovačný seminár
Poplatok: Zdarma
 
Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom  tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohto podujatia. Na podujatí budeme fotografovať.

Pozvánka na konferenciu

23.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážená pani, vážený pán,

 
občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú 24. až 25. október 2019, ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline pri Terchovej (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk) pod názvom:
 
 
Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií
 
SMART evolúcia
 
 
Podujatie je organizované pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD..
 
 
Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 4. ročník konferencie, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk, kde nájdete všetky informácie o podujatí, lebo prostredníctvom Záväznej prihlášky.


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA

Prílohy:

Buletín konferencie
Záväzná prihláška
Pozvánka na konferenciuProgresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií - SMART evolúcia

10.9.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Vážený partner,

v dňoch 24. a 25. 10. 2019 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk), pod názvom:
 
Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

pričom konferencia bude tentoraz zameraná na SMART evolúciu v nasledovných oblastiach:

- podnikové procesy, produkty a služby, ich aplikácia v praxi,
- vzdelávanie a jeho inovatívne formy,
- ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť.


Ak máte záujem aktívne sa podeliť o vaše znalosti, a hlavne praktické skúsenosti, zašlite svoje anotácie organizátorom tohto podujatia a zároveň zástupcom programového výboru na adresy: peter.balco@bpug.sk a jan.sabol@sapria.sk najneskôr do 9. 9. 2019. Zasielané návrhy na príspevky musia obsahovať názov, meno(á) autora(ov), meno(á) prezentujúceho(ich) a krátku anotáciu (cca 30 slov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku podľa priloženej šablóny).
Predložené návrhy budú posúdené podľa tematických okruhov tak, aby bol naplnený obsah podujatia, ako i pestrosť príspevkov, pričom, v termíne do 11. 9. 2019 budú vybraté vhodné príspevky. O ich formálnom schválení budú jednotliví autori informovaní e-mailom. Predpokladaná dĺžka jedného príspevku je plánovaná na 30 minút, vrátane krátkej diskusie.
Autori odsúhlasených príspevkov zašlú svoje kompletné vystúpenia (formát ppt alebo pdf) najneskôr do 23. 10. 2019.

Výstupmi z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN v elektronickej forme na CD nosiči, v ktorom účastníci konferencie môžu publikovať odborné články. Tieto príspevky je nutné v požadovanej šablóne zaslať do 20. 10. 2019. Autori nebudú honorovaní, sú oslobodení od platenia účastníckeho poplatku na konferenciu (len jeden za každý príspevok). Žiadame autorov, aby pri zaslaní svojho príspevku v texte e-mailu prejavili súhlas so zverejnením svojho príspevku a so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré budú výlučne využívané v rámcu
tejto konferencie a tvorbe zborníka. Počas konferencie budú účastníci fotografovaní a bude vytvorený video záznam z ich prezentácií.

Prílohy:

Vzor prihlášky príspevku

Partnerom


https://www.bpug.sk/File/files/eventy/_up_Vyzva_partnerom_Boboty_2019_Vratna_dolina.pdf


                Peter Balco
Prezident BPUGTM SLOVENSKO

                  Ján Sabol
Predseda predsedníctva SAPRIA


 

Konferencia - PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

27.3.2019 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

 

P O Z V Á N K A


Vážená pani, vážený pán,
 
Dňa 25.4.2019 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiada v poradí ôsmu konferenciu pod názvom
 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

Digitálna   D  I  S  R  U  P  C  I  A

 
 
Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť osláv 100. výročia zalozenia Univerzity Komenského v Bratislave Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš,PhD.

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 8. ročník konferencie BPUG™ SLOVENSKO, na ktorú ste srdečne vítaní. Registráciu na podujatie môžete vykonať na stránke www.bpug.sk , kde
nájdete všetky informácie o podujatí.
 
Účastníci konferencie svojou účasťou môžu získať 5.5 PDU.


Registrácia

Program:

https://www.bpug.sk/File/files/eventy/Program__konferencie_BPUG_2019.pdf

Vstupné:
Študenti:10€,  Ostatní: 50€,  Členovia BPUGTM SLOVENSKO: zadarmo
 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Peter Balco
peter.balco@bpug.sk
PM podujatia


      

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: